• operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą źródła św. Urbana zlok. na działce nr 652 w Iwkowej, gm. Iwkowa /2014/

 • operat wodno prawny na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni kopanej S-2 zlokalizowanej na działce nr 441/4 w Filipowicach gm. Zakliczyn, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę budynku mieszkalnegoi szklarni do produkcji warzyw w Filipowicach /2014/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni kopanej S-1 zlokalizowanej na działce nr 359/1 w Filipowicach gm. Zakliczyn, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę szklarni do produkcji warzyw w Filipowicach /2014/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej S-1 zlokalizowanej na działce nr 160/1 w Otfinowie, dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej „Diament” z Otfinowa /2013/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej S-2 zlokalizowanej na działce nr 450/40 w Żabnie, dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej „Diament” z Otfinowa na terenie Oddziału Spółdzielni w Żabnie /2014/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się z sześciu studni dla potrzeb wodociągu wiejskiego zlokalizowanego w m. Szczurowa /2011/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się z dwóch otworów studziennych w miejscowości Stróże /2010/

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu „Dominiczna Góra” składającego się z dwóch źródeł naturalnych w miejscowości Rajbrot oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie nadmiaru pobranych wód podziemnych do ziemi /2010/

 • aneks do operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się z sześciu studni dla potrzeb wodociągu wiejskiego zlokalizowanego w m. Szczurowa /2008/

 • aneks do operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się z sześciu szerokodemensyjnych studni na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w Czchowie /2008/

 • na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika wodnego, rekreacyjnego /budowa kąpieliska/ w miejscowości Radłów /2006/

 • na pobór wód podziemnych z ujęcia Szerzyny Średnie i Nadole składającego się ze źródeł i studni głębinowej oraz odprowadzenie nadmiaru pobranych wód podziemnych /2006/

 • na pobór wód podziemnych z ujęcia Ołpiny-Chwistawa gm. Szerzyny składającego się ze źródeł i studni głębinowej oraz odprowadzenie nadmiaru pobranych wód podziemnych /2006/
  na długotrwałe obniżenie poziomu wód gruntowych i odwodnienie terenu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Woli Rzędzińskiej gm.Tarnów /2005/


 • na pobór wód podziemnych z ujęcia Ołpiny-Kociarówka gm.Szerzyny składającego się z dwóch źródlisk oraz odprowadzenie nadmiaru pobranych wód podziemnych /2004/

 • na pobór wód podziemnych z ujęcia Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie /2004/

 • na pobór wód podziemnych ze źródła Św. Urban w Iwkowej dla Spółki Wodnej „Urban” /2004/

 • na pobór wód podziemnych i na odprowadzanie ścieków z SUW w Wietrzychowicach dla ZEUKiW w Wietrzychowicach /2003/

 • na pobór wody powierzchniowej do celów technologicznych oraz na odprowadzanie ścieków na terenie złoża kruszywa naturalnego „Dąbrówka Szczepanowska” dla PBDiM S.A. w Tarnowie /2003/

  na pobór wód podziemnych oraz zrzut wód popłucznych ze SUW w Łęgu Tarnowskim dla GSK w Lisiej Górze /2002/


 • na pobór wód podziemnych, pobór wód z basenu do celów technologicznych oraz na odprowadzanie ścieków dla ZEK w Dębinie Zakrzowskiej dla SZEK w Nowym Sączu /2002/

 • wiele innych operatów dla instytucji, zakładów i firm.